سرخط خبرها
لیست اخبار صفحه :1
نقش موثر بانوان در زمینه نظارت بر حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‌‏ها
دکتر خدائیان در نشست با بانوان سازمان بازرسی تاکید کرد

نقش موثر بانوان در زمینه نظارت بر حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‌‏ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانوان شاغل در سازمان بازرسی در زمینه نظارت بر حسن‏ جریان‏ امور و اجرای صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های‏ اداری می‌توانند نقش موثری ایفا نمایند.

استفاده از نظرات کاربردی استان‌ها برای پیشبرد اهداف همایش «ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی»
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی:

استفاده از نظرات کاربردی استان‌ها برای پیشبرد اهداف همایش «ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی»

دبیر همایش «ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی» گفت: امیدوارم خروجی این همایش مسیر تحولی و عملیاتی سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۱ را مشخص نماید و مثمرثمر واقع شود.